Voorwaarden Lidmaatschap - Inschrijfgeld, contributie en lesgeld tennistraining

ALGEMEEN:
De ledenadministratie wordt verzorgd door de ledenadministrateur Piet Goes.
Heb je vragen over het lidmaatschap of ledenpas, mail dan naar de [email protected]  of bel 020-496 1050


Voorwaarden Tennisclub Ouderkerk (TCO) 2023

Lidmaatschap informatie:

 • Er zijn 4 typen lidmaatschap, Junior (5 t/m 17 jaar) , Jong Senior (18 t/m 25 jaar) ,  Senior (26 jaar en ouder) en dag lidmaatschap
  Daarnaast kent TCO een slapend lidmaatschap voor leden die i.v.m. ziekte of langdurig verblijf in het buitenland, TIJDELIJK niet kunnen spelen.
  Hoogte van de contributie: Zie onderaan de tabel.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. Dan zijn de banen 's avonds verlicht.
  TCO streeft er naar, zolang het weer het toelaat ook na 1 oktober de baan bespeelbaar te houden. Het tennispark en het clubhuis kan je in die periode met de sleutel openen maar de bar is gesloten en er is 's avonds geen licht.
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Het lidmaatschap kan tijdens het lopende jaar niet worden beëindigd.
 • Restitutie van contributie vindt niet plaats.
 • Beëindiging van het lidmaatschap moet vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarvoor men wil opzeggen, schriftelijk bij de ledenadministratie worden gemeld.
 • Indien een lid niet schriftelijk vóór 1 november van het lopende kalenderjaar heeft opgezegd, blijft het lidmaatschap ook voor het volgende jaar gehandhaafd, met alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
 • Als een lid vóór 1 april schriftelijk aan de ledenadministratie doorgeeft dat hij/zij t.g.v. een
  blessure het hele seizoen niet kan tennissen, kan het lidmaatschap uitsluitend omgezet worden 
  naar een slapend lidmaatschap. Het verschil in contributie versus slapend lidmaatschap wordt
  gerestitueerd. Het seizoen daarop volgend wordt het lidmaatschap automatisch omgezet
  naar een actief lidmaatschap.
 • Als een lid vóór 1 mei schriftelijk aan de ledenadministratie doorgeeft dat hij/zij t.g.v. een
  blessure de rest van het seizoen niet kan tennissen, kan het lidmaatschap uitsluitend omgezet
  worden naar een slapend lidmaatschap en wordt 50% van de contributie gerestitueerd.
  Het seizoen daarop volgend wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een actief
  lidmaatschap.
 • Restitutieverzoeken, ook in geval van een ernstige blessures, die vanaf 1 mei  worden ingediend, worden niet meer gehonoreerd.
 • Alle leden van 18 jaar t/m leden die dit jaar 75 jaar zijn of worden, zijn verplicht minimaal een bardienst te verrichten. Datum en tijd worden ingepland in het zgn. bardienstrooster.
 • Als een afgesproken bardienst niet wordt verricht en geen vervanging via de contactpersoon bardienstregeling is afgesproken, wordt € 100,- boete in rekening gebracht. Dit bedrag dient het lid zelf over te maken.
 • Tevens zullen alle leden van 18 jaar t/m leden die dit jaar 75 jaar zijn of worden eenmalig een instructie ‘Verantwoord Alcohol schenken’ (IVA) gevolgd moeten hebben. Dit is voorschrift van de Overheid en via een simpele digitale instructie via internet te halen.


Contributie en inschrijfgeld:

 • In het onderstaande schema zijn de contributies voor 2023 vermeld.
 • Het eenmalige inschrijfgeld dient direct bij aanmelding te worden overgemaakt.
 • Dit geld wordt gerestitueerd indien het lidmaatschap niet tot stand komt.
 • Voor betaling van contributie, competitiegeld, introduceegeld en vervangende ledenpassen  dienen de leden een doorlopende machtiging tot automatische incasso af te geven.
 • Contributie wordt geïncasseerd met ingang van het jaar dat u lid wordt, in de laatste week van februari.
  Als leden het niet eens zijn met de afschrijving, kunnen zij binnen 30 dagen hun bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.


Kosten van tennistraining:

Nota bene:

 • De ledenpas worden niet eerder verstrekt dan nadat de verschuldigde contributie, inclusief evt. inschrijfgeld door TCO is ontvangen.
 • Leden die hun contributie niet (tijdig) voldoen, hebben geen speelrecht.
 • Leden met een bardienstverplichting die geen bardienst hebben ingepland, ontvangen geen ledenpas en/of hebben geen speelrecht.
 • Leden die wegens het niet vervullen van een bardienst de opgelegde boete niet tijdig hebben betaald, hebben geen speelrecht.
 • Leden die een bardienst moeten vervullen EN GEEN Certificaat Verantwoord Alcohol (IVA) schenken hebben gehaald, mogen GEEN bardienst vervullen.
  Afkopen van de bardienst(ten) is niet mogelijk. Categorie
Pijldatum van de leeftijd  is 31 december van het lopende kalenderjaar

Junior

(5 t/m 17 jaar)

Jong Senior

(18 t/m 25 jaar)

Senior

(v.a. 26 jaar)


Actief SENIOR lid/G E E N  competitiedeelnemer

Actief DAG lid / UITSL. op
werkdagen 8 tot 17 uur

€ 70,-


€ 100,-
-

€ 160,-

€ 120,-

Actief SENIOR lid EN KNLTB
competitiedeelnemer

€ 70,- plus competitietoeslag

€ 100,- plus competitietoeslag

€ 160,- / € 120,- plus competitietoeslag


Slapend lid

€ 25,- € 29,- € 48,-
Inschrijfgeld (eenmalig) 
Bij de aanmelding te voldoen 
€ 20,- € 25,- € 50,-
Lesgeld training De trainer stuurt een nota naar het lid die rechtstreek met hem/haar afrekent De trainer stuurt een nota naar het lid die rechtstreek met hem/haar afrekent De trainer stuurt een nota naar het lid die rechtstreek met hem/haar afrekent

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 496 5332

TCO tennispark Zuidermeer

Holendrechterweg 34
1191 KV Ouderkerk aan de Amstel

KVK-nummer

40531329